BESLUIT PRUDENTIELE REGELS WFT PDF

remuneration policy in place will be implemented in the Decree prudential rules AFS (Besluit prudentiele regels Wft) and the Decree Conduct. Consultatie van het wijzigingsbesluit ter implementatie van de richtlijn prudentiële regels Wft, het Besluit gereglementeerde markten Wft, het. Decree regarding covered bonds. Decree of 3 June , amending the Decree on Prudential. Rules FSA (Besluit prudentiële regels Wft) and.

Author: Mizuru Ducage
Country: Qatar
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 7 October 2018
Pages: 171
PDF File Size: 16.20 Mb
ePub File Size: 14.7 Mb
ISBN: 890-2-63771-587-1
Downloads: 27023
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Aralmaran

Deze verzekeraars hebben hierdoor bijvoorbeeld meer tijd om die risicomitigerende maatregelen te nemen die passen in het nieuwe toezichtkader. Het is daarom te rechtvaardigen om bij de berekening van de risicomarge voor natura-uitvaartverzekeraars en hiermee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a, van het Bpr af te wijken van het solvabiliteit II kader.

C De invoeging van artikel 70a van het Bpr bewerkstelligt dat verzekeraars met beperkte risico-omvang waarop artikel ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II van overeenkomstige toepassing is, een extra termijn van vijf jaar krijgen om te voldoen aan prudentielee SKV.

A Aan artikel 49b wordt een lid toegevoegd, luidende: Prudenteile bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk Overheid. Het Verbond bdsluit vergelijkbare aanpassingen in de richtlijn solvabiliteit II, in het belang van een gelijk speelveld. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld “milieu” —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer ” of ‘trb 16’.

Inhoudsopgave

Deze aanpassing levert zowel een verlaging van prudentlele hoogte van de risicomarge en daarmee lagere technische voorzieningen en een hoger eigen vermogen op als een verlaging van het solvabiliteitskapitaalvereiste SKV. If you would like to learn how Lexology can drive your content marketing strategy forward, please email enquiries lexology.

De beide natura-uitvaartverzekeraars die op de consultatie hebben gereageerd, kunnen zich vinden in de voorgestelde versoepelingen. Acties Authentieke versie downloaden pdf Odt-formaat downloaden Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link. De risicomarge wordt berekend overeenkomstig titel I, hoofdstuk III, afdeling 3, prudebtiele 4, van de verordening solvabiliteit II.

  FIRE ON BOARD SHIROV PDF

De richtlijn is op deze verzekeraars niet van toepassing en dus ook niet op hen getest. Dit besluit wordt aangehaald als: Artikel I, onderdeel B. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op levensverzekeraars met beperkte risico-omvang als bedoeld in artikel 49b, tweede lid, onderdeel a.

U kunt zoeken op letterlijke tekst door ” om de term te zetten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Decree on Prudential Rules under the Wft

Als gevolg van de lange termijnverplichtingen van deze verzekeraars zal deze aanpassing een verlichting betekenen leidt voor hen prydentiele tot een verhoging van de solvabiliteitratio met circa 15 procentpunten, een en ander echter afhankelijk van de specifieke situatie.

In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars. De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting. Follow Please login to follow content.

Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang

Daarom wordt verzekeraars met beperkte risico-omvang die nog niet kunnen voldoen aan de solvabiliteits eisen een extra termijn gegund om alsnog aan die eisen te gaan voldoen. De berekeningen op zich veranderen niet voor de hier bedoelde verzekeraars, maar zij mogen bijvoorbeeld andere percentages gebruiken. Een van hen zou ook op het gebied van de rapportages versoepelingen willen zien.

Vanwege het ontvangen commentaar is besloten nader te bezien of de berekening van de risicomarge, zoals voorgeschreven door de richtlijn, voldoende is afgestemd op de specifieke kenmerken van natura-uitvaartverzekeraars. In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het besluit met zich meebrengt.

Voor verzekeraars die wel aan die eis voldoen, zullen de overgangsmaatregelen niet gelden. Consultatie In het kader van de gebruikelijke internetconsultatie zijn reacties ontvangen van het Verbond van Verzekeraars, het Koninklijk Actuarieel Genootschap AG en twee natura-uitvaartverzekeraars. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. Internetconsultatie De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar zoeken Direct naar inhoud Direct naar acties Hoog contrast.

  JINNY DITZLER BEST YEAR YET PDF

Netherlands May 3 Further information on the consultation on the controlled remuneration beslujt in Dutch can be found here on the website of the Dutch Ministry of Finance. Beleggingsondernemingen, datarapporteringsdienstverleners, marktexploitanten, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Consultation on controlled remuneration policy Norton Rose Fulbright. Gelet op de artikelen 3: De risicomarge moet worden opgeteld bij de beste schatting van de toekomstige verplichtingen om tot de waarde van de technische voorzieningen te komen artikel 77, eerste lid, van de richtlijn solvabiliteit II.

Hierdoor werd onder andere inzicht verkregen in hoe de aanwezige en de vereiste solvabiliteit reageren op de bedrijfsvoering en het gekozen risicoprofiel daarin.

Onderzocht is hoe de berekening van de risicomarge volgens de richtlijnmethodiek voor natura-uitvaartverzekeraars in de praktijk zou uitvallen, en in hoeverre dit aanleiding geeft een aangepaste berekeningsmethodiek voor te schrijven. Door in dit beleid aanpassingen aan te brengen, kan een verbetering van de solvabiliteitspositie worden bereikt.

Wijzigingsbesluit solvabiliteit verzekeraars met beperkte risico-omvang. D Artikelderde lid, komt te luiden: De maatregelen met betrekking tot de artikelen 66 en van het Bpr gelden voor natura-uitvaartverzekeraars en daarmee vergelijkbare levensverzekeraars met beperkte risico-omvang en de overige wt gelden voor alle verzekeraars met beperkte risico-omvang. I find the articles to be of a good quality and the topics are well researched and presented in a very user-friendly format.

De Minister van Prkdentiele en Justitie, G.

Please contact customerservices lexology.

admin