GEMEENTEDECREET 2010 PDF

Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Zolobar Domuro
Country: Rwanda
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 17 July 2013
Pages: 126
PDF File Size: 4.94 Mb
ePub File Size: 7.42 Mb
ISBN: 375-8-81596-467-3
Downloads: 24070
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akigore

Het gemeentelijk mobiliteitsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking ervan. Een intergemeentelijk mobiliteitsplan treedt pas in werking veertien dagen nadat het vaststellingsbesluit van alle betrokken gemeenten bij uittreksel werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het verzoek tot heroverweging wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten een richtinggevend en een informatief deel. De GBC is verantwoordelijk voor: Het plan treedt in werking op de datum, bepaald door de Vlaamse Regering, en uiterlijk 24 gemeentedecrfet na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. De realisatie ervan steunt op een maatschappelijk veranderingsproces waarin het gebruik van hulpbronnen, de bestemming van investeringen, de gerichtheid van de technologische ontwikkeling en institutionele veranderingen worden afgestemd op zowel toekomstige als huidige behoeften.

De kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor: De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inhoud, de methodologie en de vorm van het voortgangsrapport. Dit charter is een beleidsovereenkomst gemeentesecreet in gezamenlijk overleg wordt opgesteld over een specifiek mobiliteitsthema dat verband kan houden met onder meer: Op voorstel van de initiatiefnemer kunnen de werkzaamheden van de GBC of deelaspecten ervan worden gebundeld in een gezamenlijk bovenlokaal overlegplatform, IGBC genoemd.

Het college van burgemeester en schepenen besluit tot het opmaken van een gemeentelijk mobiliteitsplan en treft daartoe de nodige maatregelen. Om de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid op tussenliggend niveau gemeentedecteet bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de provincies ter uitvoering van het provinciale mobiliteitscharter, vermeld in artikel Bij ongunstig advies brengt de GBC aan de sneltoets de gemeenyedecreet aanpassingen aan om tegemoet te gemeenyedecreet aan de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen.

Als de MORA geen advies heeft verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. Indien het intergemeentelijk mobiliteitsplan voor het gemeentelijk grondgebied voldoet aan de bepalingen van artikel 17 dient de gemeente geen afzonderlijk gemeentelijk gemeentedecreef op te geementedecreet. Als geen advies wordt uitgebracht binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn, wordt het advies geacht gunstig te zijn.

  BATUCADA ISAIAS SAVIO PDF

De Vlaamse Regering en de deputatie kunnen gezamenlijk een provinciaal mobiliteitscharter opmaken. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten bepalingen die de afstemming regelen met: Het mobiliteitsplan beoogt enerzijds samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen over duurzame mobiliteit, en anderzijds het mobiliteitsbeleid en de aanverwante beleidsdomeinen op elkaar af te stemmen.

Voorafgaand aan de voorlopige vaststelling van het Mobiliteitsplan Vlaanderen stelt de gewestelijke planningscommissie een niet-technische samenvatting op met gemeentedecrset tussentijds overzicht van de belangrijkste mobiliteitsproblemen, de aanpak ervan en de mogelijke alternatieven. De Vlaamse Regering kan maatregelen nemen om een mobiliteitsplan voor een vervoersgebied op te maken.

Belgium | Eltis

Het advies van de kwaliteitsadviseur luidt: Het college van burgemeester en schepenen besluit tevens tot het opmaken van een voorstel van participatietraject.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen waaronder aangrenzende gemeenten voor het geheel van hun gemeentddecreet een intergemeentelijk mobiliteitsplan kunnen opmaken. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de opmaak en de inhoud van het provinciaal mobiliteitscharter.

De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de inhoud, de vorm en de procedure van de sneltoets. Het vaststellingsbesluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering draagt er zorg voor dat het 20010 Vlaanderen ruim wordt bekendgemaakt.

De Vlaamse Regering stelt in het besluit, vermeld in het gemeentedeccreet lid, een participatietraject vast dat minstens de volgende aspecten van de participatie regelt: Iedereen kan gedurende een inspraaktermijn van zestig dagen zijn schriftelijke opmerkingen en bezwaren indienen bij de MORA.

De overeenkomst regelt de wederzijdse verbintenissen van de actoren.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Het bestaande plan blijft gelden tot het nieuwe plan is bekendgemaakt. Na uitvoering van de sneltoets wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien. Daarbij wordt aandacht besteed aan de integratie van en de synergie tussen sociale, ecologische en economische aspecten.

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over de aangepaste sneltoets binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan nadere regels vaststellen voor de inhoud van het participatietraject.

  COMMAX DRC-4CH PDF

De gemeente in kwestie brengt binnen de termijn, opgelegd door de Gemeentedeceeet Regering, de wijzigingen aan in het gemeentelijk mobiliteitsplan die noodzakelijk zijn om de onderlinge afstemming van de bepalingen, vermeld in het eerste lid, te verzekeren en brengt de Vlaamse Regering daarvan op de hoogte.

Het plan kan op elk moment door de Vlaamse Regering geheel of gedeeltelijk worden herzien volgens de procedure die geldt voor de opmaak en de vaststelling ervan. Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is richtinggevend voor het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies en gemeenten, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast zijn met taken van openbaar nut.

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast. Er wordt een mobiliteitsplan opgemaakt op de volgende niveaus: De mobiliteitsplanning op gewestelijk niveau omvat: Het plan heeft een tijdshorizon van twintig gemeentedecreeet en bevat een doorkijkperiode.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

In dat geval bezorgt de MORA onmiddellijk de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren en resultaten van de publieke consultatie, vermeld in artikel 12, aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Het informatieve deel van het gemeentelijk mobiliteitsplan bevat ten minste: Het gemeentelijk mobiliteitsplan kan op elk moment geheel of gedeeltelijk worden herzien.

De RMC is verantwoordelijk voor: Het college van burgemeester en schepenen geeft een ruime bekendheid aan het gemeentelijk mobiliteitsplan. In voorkomend geval houdt de Vlaamse Regering rekening met de resultaten van dit overleg. Er kan ook een mobiliteitsplan worden opgemaakt op de volgende niveaus: De samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Het gemeentelijke mobiliteitsplan dat is opgemaakt voor 30 aprilwordt gelijkgesteld met een gemeentelijk mobiliteitsplan dat wordt opgemaakt en vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van dit decreet als minder dan zes jaar is verstreken sinds de laatste conformverklaring ervan overeenkomstig de op dat ogenblik geldende regelgeving.

admin